Шилэн данс
        
Д/д Мэдээллийн төрөл
ЧДЭМТ-ИЙН 2019 ОНЫ 12 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2019 ОНЫ 11 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2019 ОНЫ 10 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2019 ОНЫ 09 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2019 ОНЫ 08 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
2019 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
ЧДЭМТ-ИЙН 2019 ОНЫ 07 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2019 ОНЫ 06 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2019 ОНЫ 05 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2019 ОНЫ 04 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2019 ОНЫ 03 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
Санхүүгийн тайлан 2018
Аудитын дүгнэлт 2018
ЧДЭМТ-ИЙН 2019 ОНЫ 02 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2019 ОНЫ 01 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
2019 ОНЫ ТӨСӨВ
ЧДЭМТ-ИЙН 2018 ОНЫ 12 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2018 ОНЫ 11 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2018 ОНЫ 10 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2018 ОНЫ 09 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2018 ОНЫ 08 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
2018 оны 2 дугаар улирлын Санхүүгийн тайлан
ЧДЭМТ-ИЙН 2018 ОНЫ 07 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2018 ОНЫ 06 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2018 ОНЫ 05 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2018 ОНЫ 04 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
Санхүүгийн-тайлан-2017
Аудитын-дүгнэлт-2017
ЧДЭМТ-ИЙН 2018 ОНЫ 03 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2018 ОНЫ 02 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2018 ОНЫ 01 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
2018 ОНЫ ТӨСӨВ
ЧДЭМТ-ИЙН 2017 ОНЫ 12 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2017 ОНЫ 11 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2017 ОНЫ 10 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2017 ОНЫ 09 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2017 ОНЫ 08 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2017 ОНЫ 07 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
ЧДЭМТ-ИЙН 2017 ОНЫ 06 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2017 ОНЫ 05 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2017 ОНЫ 04 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ
ЧДЭМТ-ИЙН 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
ЧДЭМТ-ИЙН 2017 ОНЫ 03 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2017 ОНЫ 02 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2017 ОНЫ ТӨСӨВ
ЧДЭМТ-ИЙН 2017 ОНЫ 1 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2016 ОНЫ 12 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2016 ОНЫ 11 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр)
ТӨСВИЙН ЗАРДАЛ ХЭМНЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ТӨЛБӨРТЭЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ
ШИНЛЭН ДАНС ЖУРАМ
ЭМИЙН БҮРТГЭЛИЙН ЖУРАМ
АВИЛГАЛЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
2016 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
ЧДЭМТ-ИЙН 2016 ОНЫ 10 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2016 ОНЫ 9 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2016 ОНЫ 8 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2016 ОНЫ 8 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2016 ОНЫ 7 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2016 ОНЫ 6 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2016 ОНЫ 5 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2015 ОНЫ АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ
ЧДЭМТ-ИЙН 2015 ОНЫ АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ
ЧДЭМТ-ИЙН 2016 ОНЫ 4 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2015 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН /2016.4.19/
ЧДЭМТ-ИЙН 2016 ОНЫ 3 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2016 ОНЫ 2 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2016 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ
ЧДЭМТ-ИЙН 2016 ОНЫ 1 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 12 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2015 ОНЫ 11 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2015 ОНЫ 10 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2015 ОНЫ 9 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2015 ОНЫ 8 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2015 ОНЫ 8 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2015 ОНЫ 7 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2015 ОНЫ 7 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2015 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
ЧДЭМТ-ИЙН 2015 ОНЫ 6 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2015 ОНЫ 5 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2015 ОНЫ 5 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2015 ОНЫ 4 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2015 ОНЫ 3 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2015 ОНЫ 2 САРЫН ӨГЛӨГИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭ
ЧДЭМТ-ИЙН 2015 ОНЫ 02 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2015 ОНЫ 02 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2015 ОНЫ 01 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2015 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ
ЧДЭМТ-ИЙН 2014- ОНЫ 12 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ТӨСВИЙН ХУВААРЬ
ТӨСВИЙН ХУВААРЬ
ЧДЭМТ-ИЙН 2014-ОНЫ 11 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2014 оны 10 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2014 ОНЫ 9 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2014 ОНЫ 8 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН ӨГЛӨГИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭ 7-Р САР
ЧДЭМТ-ИЙН НЭМЭЛТ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 7-Р САРЫН МЭДЭЭ
ЧДЭМТ-ИЙН 2014-ОНЫ 07 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2014 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
ЧДЭМТ-ИЙН 2014 ОНЫ 6 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2014 ОНЫ 5 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2014 ОНЫ 4 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2014 ОНЫ 3 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2014 ОНЫ 2 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2014 ОНЫ 1 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ЧДЭМТ-ИЙН 2013 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ БОЛОН ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ
Тендер ирүүлэхийг урьж байна
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
Үнийн санал авах урилга
2017 оны хөрөнгө оруулалт
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (Бүтэн жилээр)
Copyrights ©2016.
Вэб хөгжүүлэгч: ЧДЭМТ - ийн МТ алба.